2011 წლის ბიუჯეტი


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ