ანგარიშები

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში