2012 წლის ბიუჯეტი


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ