2014 წლის ბიუჯეტი


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ