2015 წლის ბიუჯეტი


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ