ადმინისტრაციული ერთეულები


ომარიშარა-გვანდრა

გენწვიში-ხუტია

აჟარა

ჩხალთა

საკენი

 

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს დებულება