გამგეობის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური  უზრუნველყოფის სამსახური

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური