სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური


გიორგი პაკელიანი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – სამსახურის უფროსი

ტელ: (+995) 577 25 10 31

ელ. ფოსტა:

 


 

• სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება