კერძო სამართლის იურიდიული პირები


• ა(ა)იპ “აჟარის საბავშვო ბაღი”

• ა(ა)იპ „აჟარის სპორტ-სკოლა”

• ა(ა)იპ „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჟარის კულტურის ცენტრი”