სიმბოლიკა

გერბი

დროშა

საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ