სოციალური პროგრამები 2018

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი