2017 წლის ბიუჯეტი


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ


საკრებულოს დადგენილება 2016 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში “აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


საკრებულოს დადგენილება 2016 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში “აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ – კონსოლიდირებული