2013 წლის ბიუჯეტი


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ