2018 წლის ბიუჯეტი


 

საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ