ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

გამგებლის ბრძანება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის, 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების თაობაზე