საკრებულოს კომისიები

სამანდატო, საპროცედურო, ეთიკისა და იურიდიულ საკითხთა კომისია

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია

აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისია

სოციალურ საკითხთა კომისია