2016 წლის ბიუჯეტი


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ


საკრებულოს დადგენილება 2015 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილებაში “აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


საკრებულოს დადგენილება 2015 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილებაში “აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


საკრებულოს დადგენილება 2015 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილებაში “აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


საკრებულოს დადგენილება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ – კონსოლიდირებული